Före sommaren blev vi i Skuru IK Handboll kontaktade av Uppdrag Granskning som är SVT:s program för undersökande journalistik. De förberedde då ett reportage om en person som varit verksam som ledare i flera handbollsföreningar i Stockholmsområdet, däribland Skuru, trots att personen dömts för sexuellt ofredande av minderårig. 

Programmet sändes den 21 augusti och handlar om det generella problemet med att idrottsföreningar har svårt att genomföra de bakgrundskontroller av ledare man har möjlighet att göra sedan 2013 – främst genom att begära att få se utdrag ur belastningsregistret. Det nu aktuella fallet inom Stockholmshandbollen används för att illustrera detta.

Den aktuella ledaren var aktiv som assisterande tränare i ett lag i Skuru säsongen 2015/16 och slutade på egen begäran i september 2016. Ledaren har inga uppdrag för eller är på annat sätt verksam i klubben idag. Brottet begicks 2009 och dom föll 2011. Brottet var inte föreningsrelaterat.

Sedan vi i Skuru, genom Uppdrag Granskning, fick kännedom om fallet, har vår främsta prioritering varit att få klarhet i omständigheterna under den period då personen varit verksam i vår förening. Det har handlat om att, så långt det varit möjligt, säkerställa kunskap om att inte något inträffat i strid med vår värdegrund. Inget tyder på att så varit fallet. Den slutsatsen bygger på samtal med de lagledare som vid tidpunkten var aktiva i laget, samtal med övriga berörda föreningar, kontakter med Stockholms Handbollförbund samt med Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer (som i sin tur haft kontakt med ledaren i fråga).

Självklart hade den aktuella ledaren inte fått möjlighet att vara verksam som ledare i vår förening om vi haft en fungerande bakgrundskontroll och därmed kunskap om domen. Skuru tar starkt avstånd från, och har nolltolerans mot, alla former av kränkande behandling gällande trakasserier, ofredanden, diskriminering, övergrepp, samt liknade brott och beteenden som strider mot vår värdegrund.

Rutinerna för att hantera bakgrundskontrollen av ledare var inte utvecklad 2015 och endast enstaka kontroller har gjorts under senare år. Säsongen 2014/15 gick Svenska Handbollförbundet (SHF) ut med en rekommendation till distrikt och handbollsföreningar att ta registerutdrag på ledare. Under 2018 skärpte SHF sin rekommendation till ett krav. Från och med förra sommaren har handbollssektionen bytt större delen av styrelsen och ett omfattande förändringsarbete har påbörjats. Däribland har vi reviderat våra policydokument. I vårt omarbetade styrdokument för ledare, Den Grön-Vita ledaren, tydliggörs numera att varje person som vill bli ledare i klubben ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Det inträffade, även om det ligger fyra år bakåt i tiden, tjänar som ett bra exempel på varför vi ska ha detta krav och till varför denna kontroll ska göras. Styrelsen har därför beslutat om att utan fördröjning uppdatera vår rutin för bakgrundskontroll av ledare och säkerställa att den tillämpas och efterlevs. Styrelsen har också beslutat att inrätta ett eget trygghetsråd för att hantera frågor kopplade till vår värdegrund. Det kommer att bestå av ordförande i ungdomskommittén, ytterligare en styrelseledamot samt av en av våra anställda på kansliet. Information om rutinen för bakgrundskontroll, vem den omfattar och hur den går till, bifogas detta mail. Den kommer också att finnas på vår webbplats. Mer information finns också på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Har du frågor med anledning av det inträffade vänder du dig till vår kommunikationsansvarige Jonas Johansson.